نویسنده = محمدعلی دستمالی
1. ((یادداشت راهبردی)) ترکیه و چالش کُردی

دوره 19، شماره 71، بهار 1395، صفحه 171-176

محمدعلی دستمالی