نویسنده = یاسر نورعلی‏وند
2. چندجانبه¬گرایی و روابط فراآتلانتیک در افغانستان

دوره 14، شماره 51، بهار 1390، صفحه 175-200

یاسر نورعلی‏وند؛ علی خلیل‏پور رکن‏آبادی