نویسنده = محمد خضری
تعداد مقالات: 8
1. پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران

دوره 20، شماره 78، زمستان 1396، صفحه 159-186

محمد خضری؛ خدر فرجی‌راد؛ محمد قاسمی


6. بودجه‌ریزی عملیاتی و مقبولیت دولت

دوره 9، شماره 32، تابستان 1385، صفحه 297-318

محمد خضری


7. دولت و سرمایه اجتماعی

دوره 9، شماره 31، بهار 1385، صفحه 31-52

محمد خضری


8. تحلیل نهادی فساد اداری

دوره 8، شماره 29، پاییز 1384، صفحه 513-530

محمد خضری