نویسنده = محمدتقی دلفروز
1. دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران*

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 119-141

تدا اسکاچپول؛ محمدتقی دلفروز