نویسنده = اصغر افتخاری‌
تعداد مقالات: 5
2. منطق‌ معادلات‌ امنیت‌ ملی‌

دوره 4، شماره 14، زمستان 1380، صفحه 505-526

اصغر افتخاری‌


3. ساخت‌ دولتی‌ امنیت‌ ملّی‌

دوره 4، شماره 13، پاییز 1380، صفحه 257-280

اصغر افتخاری‌


5. امنیّـت‌ ملّـی‌:رهیافتها و آثار

دوره 1، شماره -2، تابستان 1377، صفحه 27-69

اصغر افتخاری‌