نویسنده = اصغر افتخاری‌
منطق‌ معادلات‌ امنیت‌ ملی‌

دوره 4، شماره 14، بهمن 1380، صفحه 505-526

اصغر افتخاری‌


ساخت‌ دولتی‌ امنیت‌ ملّی‌

دوره 4، شماره 13، آذر 1380، صفحه 257-280

اصغر افتخاری‌


امنیّـت‌ ملّـی‌:رهیافتها و آثار

دوره 1، شماره -2، شهریور 1377، صفحه 27-69

اصغر افتخاری‌