کلیدواژه‌ها = وهابیت
1. فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی

دوره 20، شماره 75، بهار 1396، صفحه 83-106

رضا خلیلی