تعداد مقالات: 577
28. هدف و هدف‌گذاری در برنامه‌ریزی ملی و راهبردی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1383، صفحه 217-232

حسن ره‌پیک


29. تحول تاریخی ـ گفتمانی مفهوم امنیت

دوره 7، شماره 23، بهار 1383، صفحه 7-29

رضا خلیلی


30. جایگاه و مفهوم روش در مکتب واقع‌گرایی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1382، صفحه 789-712

قدیر نصری


31. امنیت‌سازی؛ تحلیلی نشانه‌شناسیک

دوره 6، شماره 21، پاییز 1382، صفحه 573-598

اصغر افتخاری


33. تکثر معنایی و تحول مفاهیم در روابط بین‌الملل

دوره 10، شماره 38، زمستان 1386، صفحه 647-667

حمیرا مشیرزاده


34. بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با امنیت اجتماعی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1385، صفحه 239-258

فرامرز تقی‌لو


35. روش‌شناسی ‌اثباتی ‌در مطالعات‌ امنیتی‌

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 11-32

اصغر افتخاری


36. تأثیر امنیتی‌ رخداد 11 سپتامبر: دیدگاهها و تحلیلها

دوره 5، شماره 17.18، زمستان 1381، صفحه 1-18

اصغر افتخاری


37. جایگاه‌ امنیت‌ در استراتژی‌ ملی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 319-335

امیرحسین‌ ‌ علینقی


39. منطق‌ معادلات‌ امنیت‌ ملی‌

دوره 4، شماره 14، زمستان 1380، صفحه 505-526

اصغر افتخاری‌


41. ساخت‌ دولتی‌ امنیت‌ ملّی‌

دوره 4، شماره 13، پاییز 1380، صفحه 257-280

اصغر افتخاری‌


42. سیر تحول روابط ایران و روسیه

دوره 3، شماره 9، پاییز 1379، صفحه 19-30

عباس ملکی


43. ملاحظات امنیتی جهانی شدن درحوزه اقتصاد

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 1-10

موسی غنی‏ نژاد


47. نقد نظریه ‏های غرب – محور در توسعه سیاسی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1377، صفحه 41-58

حجّت‏ اللّه ایوبی


48. امنیّـت‌ ملّـی‌:رهیافتها و آثار

دوره 1، شماره -2، تابستان 1377، صفحه 27-69

اصغر افتخاری‌


49. قدرت سیاسی (حوزه عمومی و جمهوری اسلامی)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1377، صفحه 31-68

اصغر افتخاری


50. یکپارچگی ملی و رشد هویت های قومی

دوره 1، شماره -1، بهار 1377، صفحه 7-18

کاووس سید امامی