تعداد مقالات: 590
53. روش‌شناسی ‌اثباتی ‌در مطالعات‌ امنیتی‌

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 11-32

اصغر افتخاری


55. سیر تحول روابط ایران و روسیه

دوره 3، شماره 9، پاییز 1379، صفحه 19-30

عباس ملکی


57. امنیّـت‌ ملّـی‌:رهیافتها و آثار

دوره 1، شماره -2، تابستان 1377، صفحه 27-69

اصغر افتخاری‌


58. قدرت سیاسی (حوزه عمومی و جمهوری اسلامی)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1377، صفحه 31-68

اصغر افتخاری


59. نقد نظریه ‏های غرب – محور در توسعه سیاسی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1377، صفحه 41-58

حجّت‏ اللّه ایوبی


61. ظرفیت‏های اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 39، بهار 1387، صفحه 75-98

ناصر علیدوستی


62. روش شناخت در مکتب نئورئالیسم

دوره 10، شماره 36، تابستان 1386، صفحه 215-238

قدیر نصری


63. هدف و هدف‌گذاری در برنامه‌ریزی ملی و راهبردی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1383، صفحه 217-232

حسن ره‌پیک


65. بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با امنیت اجتماعی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1385، صفحه 239-258

فرامرز تقی‌لو


66. مقدمه‏ای بر تحلیل سیاست خارجی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1387، صفحه 247-276

محمود یزدان‏‌فام


67. ساخت‌ دولتی‌ امنیت‌ ملّی‌

دوره 4، شماره 13، پاییز 1380، صفحه 257-280

اصغر افتخاری‌


68. جایگاه‌ امنیت‌ در استراتژی‌ ملی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 319-335

امیرحسین‌ ‌ علینقی


71. تد رابرت‏گر و روش نوین مطالعه جنبش‏های قومی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1386، صفحه 451-479

محمدعلی قاسمی


72. استراتژی امنیتی دولت علوی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1384، صفحه 459-486

اصغر افتخاری


73. تبارشناسی مطالعات امنیتی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1385، صفحه 463-491

رضا خلیلی