امنیتی سازی و چالش‏ های آب‏های فرامرزی در جنوب آسیا: مطالعه موردی پاکستان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‏ علمی گروه روابط بین‏ الملل دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری روابط بین‏الملل دانشگاه تهران

چکیده

امروزه موضوع آب‏های فرامرزی در برخی مناطق به چالشی برای روابط کشورها تبدیل شده و به امنیت ملی آنها پیوند خورده است. یکی از این مناطق، منطقه جنوب آسیاست. پاکستان ازجمله کشورهای این منطقه است که آب‏های مشترک خود با هند در رودخانه سند را به امنیت ملی خود پیونده داده و این، موجب امنیتی­سازی این آب‏ها شده است. این نوشتار در نظر دارد تا با استفاده از نظریه امنیتی­سازی، به بررسی اقدامات و فعالیت‏های پاکستان در راستای تهدید قلمدادکردن فعالیت­های آبی هند و امنیتی­سازی آب‏های مشترک با این کشور در رودخانه سند بپردازد.
یافته ­های مقاله نشان می­دهد که کنشگران پاکستان با استفاده از ساختارهای زبانی از جمله قالب­بندی و کاربرد استعاره، به امنیتی ­سازی آب‏های رودخانه­ای مشترک خود با هند پرداخته­ اند.
 

کلیدواژه‌ها