راهبردهای نظام سیاست‏ گذاری کیفری ایران و بین ‏الملل در مقابله با تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

اهمیت تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین‏المللی در مقابله با این پدیده شده است. در ایران نیز در برخی از اسناد راهبردی ناظر به رویکردهای کلان مانند قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعهوزارت اطلاعات مسئول طرح‏ریزی مبارزه با این نوع تروریسم شده است. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین مفهوم بیوتروریسم که اقدامی ضدامنیتی است، رویکردهای راهبردی اسناد بین‏المللی و سیاست کیفری ایران را در مقابله با این پدیده بررسی کند. نتیجه‏گیری پایانی این مقاله که به روش کتابخانه‏ای و به‏صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، ناظر بر این است که هر چند سیاست کیفری ایران در پرتو راهبردهای جنایی اسناد بین‏المللی، قدم‏های مثبتی برای مقابله بیوتروریسم و پیشگیری از آن برداشته است، اما هنوز خلأهایی در این خصوص وجود دارد که نیازمند بررسی و تصمیم‏گیری است.
 

کلیدواژه‌ها