الگو و فرایند کنش‏های سیاسی قومی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شاهد (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل انواع کنش‏های سیاسی قومی در ایران و فرایند شکل‌گیری و توسعه آنها در وضعیت‌های متفاوت دولت­مندی و حکومت­‌داری، با نیت کمک به تحلیل ریشه­‌های رفتاری قومیت‌ها و سیاست‏‌گذاری از طریق ارائه الگوهای کنش سیاسی قومیت‏‌های ایرانی است. در بررسی الگو و فرایند کنش سیاسی قومی، از چارچوب نظری «اعتراض، خروج و وفاداری» آلبرت هیرشمن بهره گرفته شده است.
 

کلیدواژه‌ها