خاطره و امنیت ملی: کارویژه ‏های امنیتی انتشار خاطرات زندانیان سیاسی دوره پهلوی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بین‏ المللی امام خمینی(ره)

چکیده

این مقاله به‏‌دنبال بررسی  اهداف افراد و جریان‏‌های سیاسی از انتشار خاطرات زندان در دوران حکومت پهلوی است. یکی از کارکردهای اصلی انتشار خاطرات زندان کمونیست‏‌های دوران رضاشاه، کارکرد تبلیغاتی به سود حزب توده بوده است. از سوی دیگر، انتشار یادداشت‏‌های زندان، مانیفستی علیه رژیم و مشروعیت‌‏زدایی از آن به‏‌شمار می‏‌آمد. رژیم پهلوی نیز با جذب برخی زندانیان، یادداشت‌‏های زندان و متونی در راستای منافع و ایدئولوژی رژیم طراحی می‏‌کرد. خاطرات زندانیان دوران پهلوی پس از انقلاب اسلامی نیز با هدف مشروعیت‌‏زدایی از رژیم پهلوی، مشروعیت‌‏سازی برای گروه‏‌های انقلابی و مشروعیت‏ زدایی از گروه‏های ضدانقلاب منتشر شده است. خاطره ‏نویس‏ها در بازنمایی کنش‏های زندان، رفتار و رویه گروه‏های خودی را هنجارمند و «دگر»‏های خود را به شیوه‏‌های مختلف طرد کرده‏‌اند. انتشار خاطرات، کارویژه‌‏ای در «اکنون رخدادهای سیاسی بعد از انقلاب» داشت و منجر به حذف برخی افراد و گروه‏های سیاسی شد.
 

کلیدواژه‌ها