جنگ‌ و فرهنگ‌ در عصر اطلاعات‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

هیچ‌ بعید نیست‌ تا چند دهة‌ آینده‌، یکپارچگی‌ اطلاعات‌ و فن‌آوری‌های‌ مربوط‌ به‌ دکترین‌ وسازمان‌های‌ نظامی‌ چهرة‌ جنگ‌ را تغییر داده‌ و جنگ‌ زمینی‌، دریایی‌، هوایی‌ و نوع‌ کشمکش‌ برسر هرم‌ اطلاعاتی‌ و حتی‌ جنگ‌ فضایی‌ را از بیخ‌ و بن‌ دچار تحول‌ کند. همچنین‌ یکپارچگی‌اطلاعات‌ منجر به‌ شکل‌گیری‌ مجدد سازمان‌هایی‌ خواهد شد که‌ رهبری‌ جنگ‌ را برعهده‌ می‌گیرند.درست‌ همان‌گونه‌ که‌ دگرگونی‌ جنگ‌ افزارها در ایام‌ گذشته‌ بر فرهنگ‌ نظامی‌ تاثیرگذار بوده‌ است‌،انقلاب‌ اطلاعاتی‌ در عصر حاضر، نقش‌ نیروهای‌ نظامی‌ در جامعه‌، ساخت‌ و ساز نیروهای‌ مسلح‌و شکل‌ و شمایل‌ هر یک‌ از سربازان‌ نظامی‌ را تغییر خواهد داد.

موضوعات