نسبت‌ نوین‌ بین‌ منابع‌ آبی‌ و امنیت‌ ملی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

     شاید هیچ‌گاه‌ بشر گمان‌ نمی‌کرد جهانی‌ که‌ بیش‌ از دو سوم‌ مساحت‌ آن‌ را آب‌ فراگرفته‌ روزی‌گرفتار «بحران‌ آب‌» شود. واقعیت‌ آن‌ است‌ که‌ از این‌ حجم‌ فراوان‌ آب‌، تنها 5/2 درصد شیرین‌ وقابل‌ استفاده‌ است‌. سه‌ چهارم‌ از این‌ مقدار نیز به‌ صورت‌ یخ‌ و برف‌ در یخچال‌های‌ قطبی‌ وکوهستانی‌ انباشته‌ شده‌ و فقط‌ یک‌ چهارم‌ برای‌ استفاده‌ موجودات‌ زنده‌ باقی‌ می‌ماند. ذخایر آب‌شیرین‌ شاید ارزشمندترین‌ منبع‌ تجدید شونده‌ در کرة‌ زمین‌ باشد. آب‌ که‌ تصفیه‌ و انتقال‌ آن‌ دشوارو پرهزینه‌ و جایگزینی‌ آن‌ غیرممکن‌ است‌، تنها عنصری‌ است‌ که‌ برای‌ شرب‌، تولید محصولات‌غذایی‌، توسعه‌ اقتصادی‌، احیای‌ محیط‌ زیست‌ و تداوم‌ نسل‌ موجودات‌ زنده‌ و گیاهان‌ اهمیتی‌حیاتی‌ دارد. از این‌ رو بایستی‌ آب‌ را به‌ مثابه‌ کالایی‌ طبیعی‌ و محدود با ارزش‌ فراوان‌ در نظرگرفت‌. کمیابی‌ آب‌ باعث‌ امنیتی‌ شدن‌ آن‌ شده‌ است‌. مقاله‌ حاضر می‌کوشد صبغه‌ و تبعات‌ امنیتی‌آب‌ را تبیین‌ نماید.

موضوعات