تأثیر احساس محرومیت نسبی بر گرایش برخی از ساکنان غرب کشور به داعش

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

مدیریت و مقابله با اقدامات افراط‌گرایانه قومی و مذهبی، نیازمند شناخت دقیق و جامع مژلفه‌های گرایش عناصر عضو این گروه‌هاست. در نگاه اولیه، تصورات بر محرومیت این عناصر در جریان زندگی عادی و سپس پیوستن به گروهک‌های افراط‌گرای قومی و مذهبی مانند داعش اشاره دارد. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سوال «مؤلفه‌های محرومیت نسبی چه تأثیری در گرایش برخی ساکنان غرب کشور به داعش دارند؟» تدوین شده است. در ابتدا با درنظر داشت سوابق و مدل‌های مفهومی موجود برای تشریح عوامل گرایش به گروهک‌های افراط‌ گرای قومی و مذهبی، مدل مفهومی بدیعی با کاربست نظریه محرومیت نسبی طراحی و توسط 80 نفر از محکومان امنیتی دارای سابقه عضویت در گروه داعش مورد بررسی  قرار گرفته است. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزارهایSPSS وSMART PLS و آزمون‌های رگرسیون و فریدمن تحلیل شده‌اند. در پایان، اثرگذاری هرکدام از متغیرها از حیث وجودی و میزان شدت مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها