نقد واسازانه‌ سیاست‌جغرافیایی‌وبازخوانی‌ ژئوپلیتیک‌ جمهوری‌اسلامی‌ایران‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این‌ نوشتار مؤلف‌ با طرح‌ یک‌ بحث‌ نظری‌مبسوط‌ در خصوص‌ ژئوپلیتیک‌ به‌ تبیین‌ جایگاه‌،اهمیت‌ و ظرایف‌ تئوریک‌ آن‌ پرداخته‌ برضرورت‌ بررسی‌ ژئوپلیتیک‌ ایران‌ روش‌ مناسب‌برای‌ این‌ کار به‌ منظور ارزیابی‌ ظرفیت‌ امنیتی‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تأکید می‌ورزد. در ادامه‌با پرداختن‌ موردی‌ به‌ ژئوپلیتیک‌ ایران‌ فرصت‌ وتهدیدات‌ ژئوپلیتیک‌ کشور را در چارچوب‌ نظری‌طراحی‌ شده‌، بررسی‌ می‌کند برای‌ این‌ منظورمؤلف‌ دو دسته‌ از عوامل‌ ثابت‌ و متغیر را شامل‌موقعیت‌ جغرافیایی‌، وسعت‌، شکل‌ کشور،تویوگرافی‌، جمعیت‌، منابع‌ طبیعی‌، نهادهای‌سیاسی‌ و اجتماعی‌ و نظم‌ بین‌المللی‌، از یکدیگرتفکیک‌ نموده‌، تأثیرات‌ امنیتی‌ هر یک‌ را به‌صورت‌ مستقل‌ به‌ بررسی‌ می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات