مروری بر پیش‌ران‌ها و پس‌ران‌های فساد در سازمان‌ها با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

4 عضو هیئت علمی گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

در این پژوهش نویسندگان تلاش کرده‏‌اند با استفاده از روش فراترکیب، با مطالعه 50 مقاله آی‏اس‏آی از سال 2010 تا 2020 میلادی و 50 مقاله علمی- پژوهشی داخلی از سال 1388 تا 1398 خورشیدی، ابتدا عوامل بروز فساد (پیش‌ران‌ها) و مهار فساد (پس‌ران‌ها) را استخراج کنند. سپس، پیش‌ران‌ها و پس‌ران‌های فساد را بر اساس تکرار بیشترین فراوانی دسته‏‌بندی کرده‏‌اند. در پایان، مدل فساد و پیش‏ران‌ها و پس‌ران‌های آن را با استفاده از روش فراترکیب طراحی و ارائه کرده‏اند.
 

کلیدواژه‌ها