مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 گروه مدیریت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

مقاله حاضر ماحصل پژوهشی است که با هدف پردازش مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد انجام شده است. پژوهش از نوع اکتشافی، رویکرد آن کیفی و روش آن دلفی سه‌ ‏مرحله‏ای است. جامعه آماری پژوهش نیز ۲۵ نفر از افراد واجد شرایط هستند که به ‌صورت هدفمند و قضاوتی از بین متخصصان و خبرگان انتخاب و از آن‌ها نظرخواهی شده‌ است. با بررسی و مطالعه انواع نظریه‌‏ها، مدل‌ها و الگوهای مرتبط با موضوع پژوهش به همراه گردآوری و مرور پیشینه و سابقه اجرای پژوهش و نیز به‌کارگیری تکنیک دلفی طی سه مرحله، داده‌های مورد نیاز گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت و سپس مدل مفهومی و مستخرج از تکنیک دلفی در مورد عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد ترسیم شده است.
 

کلیدواژه‌ها