آسیب‌شناسی تغییر مذهب در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم ارتباطات و پژوهشگر حوزه فرهنگ و ارتباطات

چکیده

هدف این پژوهش، آسیب‏‌شناسی تغییر مذهب در استان خوزستان است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با راهبرد استقرایی است. جامعه آماری، اساتید دانشگاه و حوزه، خبرگان فرهنگی در استان خوزستان و افراد در معرض تغییر هویت فرهنگی هستند که با استفاده از روش نمونه‏‌گیری تعمدی و قضاوتی، تعداد 25 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری داده‏‌ها، مصاحبه آزاد (عمیق) است. متون پیاده‏‌ شده حاصل از مصاحبه ‏ها، با استفاده از نرم ‏افزار Maxqda2018 تحلیل شد. تعداد 9 مقوله‏ اصلی و 39 مقوله‏ فرعی مورد شناسایی قرار گرفتند. یافته‏ ها نشان می‏دهد که عوامل زمینه‏ ای، ساختاری ومداخله‏ ای مهم‏ترین علل بروز و شیوع این پدیده نوظهور در استان هستند. امکان بهره ‏برداری و سوءاستفاده‏ جریان‏های ضدانقلاب تجزیه ‏طلب، تکفیری و تروریستی از گرایش ‏یافتگان به وهابیت در خوزستان، مهم‏ترین آسیب‏ های این جریان خواهد خواهد بود. آسیب‏ های احتمالی آینده تغییر مذهب در خوزستان، تغییر فاز از گروه‏های سنی بالا به جذب و یارگیری از جوانان و نوجوانان؛ از جنسیت مذکر به جنس مونث؛ و از روش پنهانی به روش آشکار معرفی شده است.
 

کلیدواژه‌ها