دگرگونی سیاست خارجی هند: از جهان سوم‌گرایی به عمل‌گرایی اقتصادی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

چکیده

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم‌گرایی را در پیش گرفته بود، اما از اواخر دهه 1980، به عمل‌گرایی اقتصادی متمایل شد. بنابراین، پرسش این است که چه عواملی سبب این تغییر در سیاست خارجی هند شده است؟ در پاسخ، این فرضیه طرح می‌شود که افول اخلاق‌گرایی و رشد دیدگاه‌های ملی‌گرایی هندو، رئالیسم و لیبرالیسم در درون هند، تغییر ساختاری نظام بین‌الملل از دوقطبی به تک‌قطبی و رشد فزاینده توان اقتصادی نظامی چین، سبب این دگرگونی در سیاست خارجی هند شده است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع، راهنمای بررسی فرضیه قرار گرفته است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات