درآمدی‌ بر پیدایش‌ مسایل‌ قومی‌ در جهان‌ سوم‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در علوم‌ سیاسی‌ به‌ شیوه‌ای‌ سنتی‌ از دو دیدگاه‌ در خصوص‌ ملت‌ سخن‌ به‌ میان‌ می‌آید: مفهوم‌آلمانی‌ ملت‌، که‌ بر نژاد و خون‌ و تبار مشترک‌ تکیه‌ می‌کند و دیدگاه‌ فرانسوی‌ ملت‌ که‌ بر عناصرمعنوی‌ و فرهنگی‌ و تجارب‌ مشترک‌ گذشته‌ تأکید می‌ورزد. ارنست‌ گلنر از صاحب‌ نظران‌ مسایل‌ناسیونالیسم‌ و نظریه‌های‌ ملت‌، فراموشی‌ جمعی‌ را از عوامل‌ مهم‌ تشکیل‌ ملت‌ می‌داند، زیرا درملت‌ آن‌ چه‌ وجود دارد، گمنامی‌ است‌، فرد عنوان‌ شهروند را کسب‌ می‌کند و عناوین‌ و القاب‌ پیشین‌(که‌ تبار قومی‌ مهاجمان‌ و فاتحان‌ و نیز شامل‌ آن‌ است‌) به‌ کناری‌ می‌نهد.

موضوعات