منابع نفتی دریای خزر و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این نوشتار، مؤلف ضمن اشاره به این واقعیت که آمار مربوط به توان تولید نفت در کشورهای این منطقه غیر واقعی بوده و مطابق با استانداردهای علمی نمی باشد؛ از سطح واقعی توان تولید نفت سخنی گفته است و این که این میزان از تولید علی القاعده نمی تواند تأثیر چندانی بر روی نیازجهانی داشته باشد. افزون براین، پایین بودن میزان نفت قابل استخراج از یک جهت دیگر،معادلات منطقه ای را دستخوش تغییر و تحول می‍سازد، که ناظر برهزینه های اقتصادی مربوط به طراحـی بهترین راهـها برای انتـقال نفـت ایـن منطقه می باشد.

موضوعات