تحول گفتمانی حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

با وجود اینکه گفتمان انقلاب اسلامی با گفتمان پهلویسم به‏عنوان «دیگر» معرفتی خود دارای گسست و در درون خود دارای پیوست بود، اما در طول زمان و در مواجهه با گفتمان‏ های معرفتی مختلف دستخوش تغییر و تحول شد و خرده‏ گفتمان‏ های مختلفی در چارچوب آن شکل گرفت که هر یک تأثیر خاصی بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته ‎اند. در این مقاله با تمرکز بر تفاوت میان خرده‏ گفتمان‎ های شکل‏گرفته در درون گفتمان انقلاب اسلامی، این پرسش مطرح شده که تحول در خرده ‏گفتمان‏های انقلاب اسلامی چه تأثیری بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته است؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از منابع کتابخانه‏ ای و تحلیل اسناد ثانویه مرتبط موجود، ضمن بررسی تحولات در گفتمان انقلاب اسلامی، اصول و مبانی و همچنین آثار و پیامدهای هر خرده‏ گفتمان بر حکمرانی امنیت ملی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎ گیرد. فرضیه‏ ای که در این مقاله مورد آزمون قرار می‏ گیرد، این است که تحول گفتمانی حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با وجود تکوین الگوی حکمرانی خاص جمهوری اسلامی، باعث تضعیف اجماع و شکل‏گیری قطب‏ بندی و تعارض در جامعه و ساختار و نهادهای امنیت ملی شده است.
 

کلیدواژه‌ها