طبقه ‏متوسط جدید و نوسازی اقتصادی - اجتماعی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

تحولات سیاسی - اجتماعی وضعیت اقشار و طبقات اجتماعی را متحول می‏سازد و از سویی نیز بسیاری از تحولات در چارچوب همکاری، رقابت و مبارزه طبقات اجتماعی با دولت شکل می‏گیرد. در ایران نیز فرآیند نوسازی که تحولی بس قابل‏توجه به شمار می‏رود در دوران سلطنت محمدرضا شاه به‏وجود آمد و در روابط متقابل طبقات اجتماعی با دولت تأثیر بسیار برجای گذاشت.

موضوعات