قاچاق‌ موادمخدر و تأثیر آن‌ بر امنیت‌ملی‌ ج‌.ا.ایران‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

نوشتار حاضر در صدد طرح‌ موضوع‌ ویافتن‌ پاسخی‌ برای‌ این‌ پرسش‌ است‌ که‌: آیاقاچاق‌ موادمخدر تهدیدی‌ برای‌ امنیت‌ ملی‌کشور ما هست‌ یا خیر؟ در صورت‌ مثبت‌ بودن‌پاسخ‌ چه‌ تهدیداتی‌ از ناحیه‌ قاچاق‌ موادمخدرمتوجه‌ امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌می‌شود. به‌ عبارتی‌ تحقیق‌ حاضر در صددیافتن‌ رابطه‌ میان‌ متغیر مستقل‌ "قاچاق‌ موادمخدر" با متغیر وابسته‌ "امنیت‌ ملی‌ کشور" درقالب‌ فرضیه‌ زیر است‌:قاچاق‌ موادمخدر تبعات‌ و تأثیرات‌متعددی‌ بر امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ دارد.

موضوعات