جامعه مدنی وقومیتها در ج.ا.ا.

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

طرح بحث جامعه مدنی در ادوار مختلف الهام‏گرفته از تأملات نظری و رخدادهای تاریخی گوناگونی بوده است. آن‏چه در عصر حاضر به موضوع فوق اهمیتی مضاعف می‏بخشد، مربوط به فضایی است که جامعه مدنی با دولت پدید می‏آورد، فضایی که برای تسهیل روابط شهروندان با نظام سیاسی به کار می‏آید. از این زاویه جامعه مدنی هم به فضای حاکم بر اجتماعات آزاد و مستقل انسانها اطلاق می‏شود و هم ناظر به رشته روابط و شبکه‏های ارتباطی می‏باشد که افراد صرف‏نظر از منافع، مذهب، قوم و آرمانهای خود در درون این فضا پدید می‏آورند.

موضوعات