فراتحلیل روند دین‌داری ایرانیان در دهه گذشته و پیامدهای امنیتی آن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

مرکز پژوهشی مبنا

چکیده

میزان و کیفیت دین‌داری مردم در جامعة ایران که بافت فرهنگی سنتی-دینی و حاکمیت اسلامی دارد، اهمیت راهبردی دارد و تغییرات آن می‌تواند پیامدهای امنیتی ایجاد کند. این مقاله می‌کوشد روند میزان دین‌داری ایرانیان را طی سال‌های 1388 تا 1398 ترسیم و تغییرات صورت‌گرفته را نشان دهد و پیامدهای امنیتی این تغییرات را بررسی کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دورۀ زمانی فوق، تغییرات محسوسی در میزان دین‌داری مردم ایران رخ نداده، اما نوع دین‏داری، از شریعت‌محوری به دین‏ عاطفی متمایل شده است. هرچند این نوع تغییر خطرآفرین به نظر نمی‌رسد، اما زیاده‌روی در دین‌داری عاطفی، ممکن است پیامدهای امنیتی از جمله تغییر گروه‌های مرجع عمومی، افزایش فرقه‌های دینی، کاهش نفوذ روحانیت و تضعیف جایگاه حاکمیت دینی و ولایت ‌فقیه در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها