شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

برقراری امنیت داخلی در حوزه اقتصادی در بحران‌ها و تکانه‌های حاصل از شرایط داخلی و خارجی مستلزم تصمیمات صحیح و کارامد مسئولین و مدیران عالی است؛ اتخاذ تصمیمات صحیح نیز نیازمند شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آمار درست، دقیق، جامع و به‏ روز از حوزه اقتصادی است که این موارد صرفاً با شکل‏ گیری یک سیستم اطلاعات اقتصادی در کشور تحقق می‌یابد. در بسیاری از کشورها این وظیفه خطیر به این سازمان ‏ها واگذار شده است. شفافیت اقتصادی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات اقتصادی، دارای کارکردهای قابل‌توجهی است که برای امنیت داخلی کشور حیاتی و اجتناب‏ ناپذیر است. هدف مقاله حاضر، کندوکاو نظری درباره کارکرد شفافیت اقتصادی و ایجاد سیستم اطلاعات اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی در کشور است.

کلیدواژه‌ها