شکاف حکمرانی در نظام اطلاعاتی جمهوری ‏‏اسلامی ایران‏

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

نظام اطلاعاتی در جمهوری ‏‏اسلامی ایران‏ از سال 1357 تاکنون به جهت گفتمان، عملکرد، ساختار، کارگزار و توانمندی از ارزیابی‏ های متفاوتی برخوردار بوده است. حوزه اطلاعات در نظام ‏های سیاسی از عرصه‏ های راهبردی و حاکمیتی به حساب ‏می‏ آید که نباید دچار مشکل شود. رخدادها و مسائل مستحدثه برای نظام اطلاعاتی ایران طی سال ‏های اخیر، نگرانی از بروز ناکارامدی و شکاف بین نهادهای اطلاعاتی را افزایش داده است. پرسش مقاله حاضر ناظر بر چیستی شکاف حکمرانی اطلاعاتی و تبیین نشانگان و وضعیت آن در نظام اطلاعاتی جمهوری ‏‏اسلامی ایران‏ ‏است. نوع ‏شناسی مقاله حاضر بر اساس هدف از نوع توصیفی، روش پژوهش مقاله موردکاوی، روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی و پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نوع دلفی ‏است.

کلیدواژه‌ها