ظهور جامعۀ ریسک بازاری در ایرانِ پسا1400 و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تحولات جاری در سپهر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران، خصوصاً از نیمۀ دوم دهۀ 1390 به بعد (تحولاتی نظیر ظهور دو موج اعتراضی بزرگ در دی ‏ماه 1396 و آبان 1398 و گسترش اعتراضات صنفی؛ گسترش فزایندۀ مصرف شبکه‏ های اجتماعی مجازی، تأثیرگذاری بی‏ سابقۀ پدیدۀ بورس اوراق بهادار و فرازونشیب‏ های قیمت دلار در زندگی اقتصادی و اجتماعی ایرانیان؛ و در آخرین مورد، تکانه‏ های اجتماعی و اقتصادی ناشی از همه‏ گیری ویروس کرونا) همگی نشان‏دهندۀ شدت‏ گرفتن موج‏ های ظاهراً پراکنده اما هم‏ جهتی است که می‏ تواند آیندۀ جامعۀ ایران در آستانۀ ورود به سدۀ 1400 را عمیقاً متحول سازد. این مقاله به دنبال آن است تا با بهره‏ گیری از نظریۀ «جامعۀ ریسک» اولریش بک، جامعه ‏شناس معاصر آلمانی و با طرح انگارۀ «جامعۀ ریسک بازاری»، چارچوبی برای فهم روندی که از پس تحولات بعضاً ناهمسو، آیندۀ ایران را تحت‏ الشعاع قرار داده، به دست دهد و نیز چشم‏ انداز نظری تازه‏ ای را به‏ روی آینده ‏پژوهی ایران پسا1400 پیش چشم سیاست‏گذاران و سیاست ‏پژوهان کشور بگشاید.

کلیدواژه‌ها