نهاد «خانواده» و جایگاه آن در امنیت فرهنگی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

نهاد خانواده در جامعه ایرانی به عنوان مهم‌ترین واحد اجتماعی، پیوند ناگسستنی با امنیت فرهنگی و تداوم خصیصه ‏های مطلوب هویتی ایرانی- اسلامی دارد. این کارکرد در سال‏ های اخیر، دستخوش تغییر و تحول شده است به گونه‏ ای که به نظر می ‏رسد در سال‏ های آینده، نقش بلامنازع نهاد خانواده در تقویت امنیت فرهنگی جامعه با چالش روبرو خواهد شد. پرسش مقاله حاضر این است که چه عواملی روابط کارکردی خانواده و امنیت فرهنگی را با چالش مواجه کرده و از تأثیر نهاد خانواده بر تقویت امینت فرهنگی جامعه کاسته است. در پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر به رابطه کارکردی نهاد خانواده بر مقوله امنیت فرهنگی پرداخته و چالش ‏های موجود در این رابطه را بررسی می‏ کند. نمودهای سبک زندگی جدید و متفاوت با چارچوب سنتی، ظرفیت شبکه‏ های اجتماعی در هویت‏ بخشی و تناقض جامعه ‏پذیری فرد در خانواده با الگوهای جامعه ‏پذیری رسمی از مهمترین چالش‏ های موجود در تضعیف روابط کارکردی نهاد خانوده و امنیت فرهنگی هستند.

کلیدواژه‌ها