اطلاعات سیاسی ‏شده و سیاسی‏ شدن اطلاعات؛ تفاوت‏ ها و پیامد‏‏ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزش علوم انسانی، دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر ضمن تبیین تفاوت‏‏های ‏‏شکل‏ گیری «اطلاعات سیاسیشده» و «‏سیاسی‏ شدن اطلاعات»، به این پرسش می ‏پردازد که ‏سیاست ‏زدگی اطلاعات، چه پیامد‏‏هایی برای دستگاه‏‏های اطلاعاتی و سیاسی به همراه دارد؟ در پاسخ به ترتیب از روش‏‏‏‏های تحقیق تفسیری (ابزار فیشبرداری) و توصیفی پیمایشی (ابزار پرسش‏نامه) و برای تجزیه ‏و تحلیل داده‏‏‏‏ها از تحلیل موضوعی و آزمون‎‏‏‏‏های بارتلت و تحلیل عاملی ‏تأییدی استفاده شد. یافته‏‏‏‏های پژوهش نشان میدهد که «اطلاعات سیاسیشده» و «‏سیاسی ‏شدن اطلاعات» از طریق دوازده زمینه، به لحاظ ‏‏شکل ‏گیری با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. فرجام هر دو معضل «اطلاعات سیاسیشده» و «‏سیاسی ‏شدن اطلاعات»، مشابه بوده و در واقع، تأثیرپذیری نهایی اطلاعات از سیاست، دوری سازمان اطلاعاتی از هویت و رفتار حرفه ‏ای و ناکارامدی نظام سیاسی است.

کلیدواژه‌ها