دیاسپورا و روابط دوجانبه؛ مطالعه موردی آمریکاییان هندی‌تبار

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در سال‌های اخیر، دیاسپوراها به عنوان یکی از بازیگران غیردولتی بین‌المللی مطرح شده و نقش‌های مهمی در عرصه بین‌الملل و روابط خارجی دولتها ایفا کرده‌اند. نقش و جایگاه آنها در عرصه روابط بین‌الملل به حدی حائز اهمیت است که امروزه در بسیاری از کشورها به آنها به عنوان ابزار قدرت نرم نگریسته و تلاش می‌شود از آنها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فناوری و انتقال دانش بهره‌برداری شود. دیاسپوراها بسته به نوع رابطه با کشور میزبان و مبدأ تلاش می‌کنند بر روندهای سیاسی هر دو اثر بگذارند و از این طریق به اهداف مورد نظر دست یابند. سئوال مقاله حاضر اینست که "دیاسپوراها چگونه بر روابط خارجی کشورها اثر می‌گذارند؟" برای پاسخ به این پرسش نقش دیاسپورای هندی و شیوه‌های مورد استفاده آنها برای اثرگذاری بر روابط دوجانبه هند و آمریکا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. فرضیه مقاله حاضر عبارتست از «دیاسپورا از روش‌های مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و اقتصادی برای اثرگذاری بر روابط خارجی کشورها استفاده می‌کند».

کلیدواژه‌ها