جامعه‌شناسی سیاسی عربستان: روابط دولت و نیروهای سیاسی- اجتماعی.

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

در این مقاله پس از طرح مباحث تئوریک مربوط به امکان و شکل تحلیل جامعۀ عربستان سعودی از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، به شکاف‌های فعال و غیرفعال دینی، مذهبی، سنت و مدرنیسم، طرفداری از حکومت یا مخالفت با آن و شکاف‌های نسلی و قبائلی در این کشور پرداخته خواهد شد. استدلال اصلی این مقاله بر آن است که به دلیل نبود بسترهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در صورت فقدان بحرانی مهم و آن هم عمدتاً از خارج عربستان (نظیر تداوم افول قیمت نفت)، شکاف‎های اجتماعی در این کشور، سطحی و کم‌رمق مانده و فعال نخواهند شد و لذا شاهد صف‌آرایی نیروهای اجتماعی و سیاسی به صورت جدی در جامعۀ عربستان نخواهیم بود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات