نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‏الملل دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی گروه روابط بین‏الملل دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی گروه روابط بین‏ الملل دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

چگونگی مفهوم‏سازی و نوع نگاه به‏ رابطه امنیت و توسعه، نقش مهمی در پیکربندی سیاست‏ خارجی و دستاوردها و ناکامی‏های آن ایفا می‏کند. در این مقاله، این استدلال مطرح شده است که در زمانه کنونی با توجه به گسترش دستورکار امنیت و غلبه رویکرد ایجابی به امنیت بر نگاه سلبی به آن، بین امنیت و توسعه رابطه‏ای مبتنی بر حاصل جمع مثبت حاکم است و بدون وجود یکی از آن‏ها، دیگری به خطر می‏افتد. در نتیجه این تحول، فاصله‏گرفتن سیاست خارجی از نگرش امنیت‏محور و پیگیری توأمان امنیت و توسعه ضرورتی انکارناپذیر است. تجربه نشان می‏دهد کشورهایی که در این زمینه ناکام بوده‏اند و یا به‏طور جدی در این راستا تلاش نکرده‏اند، امنیت شکننده‏تری دارند.  
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات