چارچوبی برای سنجش شاخص‏های عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه واحد علوم تحقیقات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

برابری یا عدالت فرهنگی، یکی از حوزه‏های مهم و البته فراموش‏شده نابرابری‏های منطقه‏ای است. بر این اساس، این مقاله با هدف شناسایی، اعتبار‏بخشی و وزن‏دهی به شاخص‏های عدالت فرهنگی در ایران نگارش شده است و در آن، ضمن اینکه تلاش شده تا مسئله عدالت فرهنگی با کمک نظریه‏های اجتماعی و سیاسی شرح داده شود، با مرور اسناد بالادستی و نظریه‏ها و رویکردهای مختلفی که به این مسئله پرداخته‏اند، سعی نویسندگان بر آن است که مجموعه‏ای از شاخص‏ها برای سنجش وضعیت عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران ارائه شود. روش پژوهش، تلفیقی از رو‏ش‏های اسنادی، دلفی و پرسش‏نامه‏ای است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات