ارزیابی تغییرات الگوی بازدارندگی حزب‌الله لبنان در برابر رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که الگوی بازدارندگی حزب‌الله از چه مؤلفه‌هایی تشکیل شده و بحران سوریه چه تأثیراتی بر روی آن داشته است؟ نویسنده‌‌ این مقاله بر آن است که بحران سوریه، توان تاکتیکی و عملیاتی حزب‌الله را افزایش داده و این امر در کنار تقویت توان فنی و تسلیحاتی، موجب ارتقای سطح تهدیدهای آن شده است؛ به‌گونه‌ای که سه جزء مهم بازدارندگی یعنی توان تهدید، تهدید معتبر و انتقال پیام بازدارنده در چارچوب بازدارندگی این جنبش محقق شده است. بر این اساس، خودداری اسرائیل از اقدام به جنگ علیه حزب‌الله، بیان‌گر موفقیت الگوی بازدارندگی این جنبش است. البته حزب‌الله به دلیل ماهیت نامتقارن استراتژی و تاکتیک‏هایش، نیازمند توسعه مؤلفه‌های مؤثر بازدارندگی در برابر اسرائیل است. روش این پژوهش، تحلیلی- توصیفی و شیوه جمع‌آوری داده‌های آن نیز به صورت کتابخانه‌ای بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات