سازمان‏های اطلاعاتی و سیاست‌خارجی: چارچوبی برای تحلیل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

سازمان‏های اطلاعاتی چه نقشی در سیاست خارجی دارند؟ و رابطه اطلاعات و سیاست خارجی چگونه است؟ نویسنده در پاسخ به این پرسش‏ها، به بررسی دو نقش شناختی و اجرایی برای اطلاعات در سیاست‏گذاری خارجی پرداخته و مدعی رابطه دوسویه میان سیاست خارجی و اطلاعات است.ز یک سو نوع سیاست خارجی ونیازمندی‏های سیاست‏گذاران خارجی، دستور کار و سیاست اطلاعاتی را تعیین می‏کند و از سوی دیگر، سازمان‏های اطلاعاتی با محصولات شناختی خود، در شکل‏گیری برداشت سیاست‏گذاران و موضوعات و مسائل سیاست خارجی تأثیر می‏گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات