فرآیند بازنمایی سبک زندگی «دهه شصت» در سینمای دهه نود ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری سیاست‏‏گذاری عمومی

چکیده

این مقاله با بهره‏‏گیری از نظریه «بازنمایی» در جامعه‏شناسی هنر و استفاده از الگوی تبیینی بوردیو درباره «سبک زندگی» تلاش می‏‏کند فرآیند برساخته‌شدن مفهوم دهه شصت در سبک زندگی بازنمایی‌شده در فیلم‌های سینمایی پرفروش دهه نود را بررسی کند. پرسش اصلی مقاله این است که آیا تصویری که از سبک زندگی دهه شصت در سینمای دهه نود بازنمایی شده،‏‏ همراستا با گفتمان جمهوری اسلامی است؟ بررسی چند مورد از فیلم‌‏های تولیدشده در دهه نود با استفاده از روش تحلیل محتوا، نشان می‌دهد مصرف فرهنگی نامرتبط با ارزش‌های انقلاب بیشترین میزان بازنمایی سبک زندگی دهه شصت در سینمای دهه نود را به خود اختصاص داده و دهه شصت به ‏عنوان دورانی «تمسخرآمیز»، «شرمسارگونه» و «پایان‏‏یافته» در سینمای دهه نود بازنمایی شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 اباذری، یوسف عـلی و حـسن چاوشیان (١٣٨١). «از طبقة اجتماعی تا سـبک زنـدگی (رویکردهـای نـوین در‌ تحلیل جامعه شناختی هویت اجـتماعی)»، نـامة علوم اجتماعی، ش ٢٠.
ادگار، اندرو‌ و پیتـر‌ سـج‌ ویک (١٣٨٧). مفاهیم بـنیادی نـظریة فـرهنگی، ترجمة مهـران مهـاجر و محمـد نبـوی، تـهران: آگـاه.
اف دیک، برنارد (١٣٩١‌). ‌‌آناتومی‌ فیلم، ترجمة حمید احمدی لاری، تهران: ساقی.
بیبک آبادی، غزال‌ (١٣٨٩). «بـررسی مـؤلفه‏های سبک زندگی در فیلم‏هـای سـینمایی دهـه‏هـای ٦٠‌، ٧٠، و ٨٠ سینمای ایران»، پایان‌ نامة کـارشناسی ارشـد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مـرکزی.
جـینکز، ویلیام (١٣٨٩). ادبـیات فیلم، جایگاه سینما در علـوم انسـانی، ترجمـة‌ محمـدتقی احمـدیان و شـهلا حکیمیان، تهران: سروش.
خادمیان، طـلیعه (١٣٨٧). سـبک زندگی و مصرف فرهنگی، مطالعـه‏ای در حـوزة جامعه‏شناسی فرهنگـی و دیبـاچه‏ای بـر سـبک زندگی فرهنگی ایرانیان، تـهران: مؤسسة فرهنگی هنری‌ جهان‌ کتاب.
رحمت آبادی، ا و آقابخشی، ح (1385) «سبک زندگی و هویت جوانان»، فصلنامه علمی تخصصی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 20، صص254-235
رستگارخالد، امیر و مهدی کاوه (١٣٩١). «بازنمایی سبک زنـدگی در سـینمای دهـة هـشـتاد»، دو فـصـل نامـة جامعه‏شناسی هنر و ادبیات، س ٤، ش ١.
رضایی، محمد و کاظمی، عباس (1387). «بازنمایی اقلیت‌های قومی در سریال‌های تلویزیون»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول شماره 4، زمستان.
رضایی، محمد و کاظمی، عباس (1387). «سیاست جنسیت در تلویزیون»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره6، شماره3، صص 113 – 85.
ساروخانی، باقر (١٣٨٠). درآمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعی، تـهران: کـیهان.
سروی زرگر، م، (بی‏‏تا) نظریه بازنمایی در مطالعات فرهنگی، سایت مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‏‏ای همشهری http://www.hccmr.com
گیویان، ع و سروی زرگر، م (1388) «بازنمایی ایران در سینمای هالیوود»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره8، صص177-147
Benjamin Walter (1938) Das Paris des Second Empire bei Baudelaire (The Paris of the Second Empire in Baudelaire,)
Bourdieu, P. (1977). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Cambridge: Harvard University Press.
Bourdieu, P. (1997), "The Forms of Capital", In Education: Culture, Economy, and Society, edited by Halsey et al. Oxford: Oxford University Press.
Bourdieu, P. and Boltanski, L. (1981), “The Education System and the Economy: Titles and Jobs”, In Lemert, C; Ed, Rupture and Renewal Science 1968, CUP, New York.
Featherston, M. (1987) “Lifestyles and Consumer Culture, Theory”, Culture and Society, vol. 4, p 55- 70.
Hall, Stuart (2003), Excerpts from the Work representation, In Stuart Hall (Ed), epresentation: Cultural Representation and Signifiying Practices. London: Sage.
Hall, Stuart (1997). The Work of Representation, In Cultural Representation and Signifying Practice, Sage Publication
Jarvie Ian, (1970) Towards a Sociology of the Cinema, Routledge & Kegan Paul, 1970
Lash, S. & Urry, J. (1987) The end of organized capitalism: polity press, University of Leicester, UK.
Mc Robbie. A. (2007) Cultural Studies, London: Sage
Mike Featherstone (1992); "The Heroic Life and Everyday Life", in Theory, Culture and Society, Vol. 9.
Rojek, Chris (2003). Stuart Hall, Polity Publications
Rojek, Chris (2007). Cultural Studies, Polity Press
Sydney, Albert (2001). Oxford advanced learner's dictionary of current English, Oxford: Oxford University.
Turner, Bryan S. (2006). The Cambridge Dictionary of Sociology, Cambridge: Cambridge University.