نظریه آشوب و الزامات «تبیین» در فرایند تحلیل امنیت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

در این مقاله تلاش می‏شود بر اساس مختصات نظری نظریه آشوب، اصول و الزامات مرحله تبیین در فرایند تحلیل امنیت به دست آید. این هدف از طریق پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها محقق می‌شود: بنیادهای معرفتی و اصول مفهومی و نظری نظریه آشوب چیست؟ و فرایند تبیین در چارچوب نظریه آشوب چه الزامات معرفت‏شناختی و روش‏شناختی دارد؟ براساس اصول نظری و معرفتی نظریه آشوب، مرحله تبیین باید مبتنی بر اصول «شناخت سیستمی»، «اهمیت روابط درونی عناصر در مقیاس زمانی- مکانی مناسب»، «نامتوازن‏بودن میزان اثر اجزاء»، «حساسیت در خصوص شرایط اولیه» و «ساحت پیش‌بینی کوتاه‏مدت» شکل گرفته و علت وقوع پدیده را شناسایی و تشریح کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات