فراتحلیل پژوهش‏های سیاسی مبتنی بر رهیافت گفتمانی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

پس از حدود نیم قرن از مطرح‏شدن رهیافت گفتمانی در حوزه علوم اجتماعی و سه دهه بهره‏گیری از این رهیافت در پژوهش‏های سیاسی در ایران، انجام پژوهشی در مورد این پژوهش‏ها ضروری به نظر می‏رسد. بر این اساس، در این مقاله این سؤال مطرح شده که پژوهش‏های مبتنی بر رهیافت گفتمانی در ایران دارای چه گرایش‏هایی در سطح نظری و مضمونی بوده و دچار چه کاستی‏ها و چالش‏هایی هستند؟ در پاسخ به این پرسش تلاش شده تا با فراتحلیل حجم نمونه‏ای (201 مورد) از پژوهش‏های سیاسی مبتنی بر رهیافت گفتمانی و گرایش‏های نظری و تنوع موضوعات و مضامین غالب آن در پژوهش‏های ایرانی نشان داده شود. همچنین یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که این پژوهش‏ها در دوسطح میزان انطباق دقیق این پژوهش‏ها با رهیافت گفتمانی و نیز نقدهای وارده بر این رهیافت در سطح جهانی دچار آسیب‏ها و چالش‏هایی هستند.
 

کلیدواژه‌ها