نویسنده = عالی‌پور، حسن
2. امنیت ترابری دریایی و اقدامات تأمینی دریایی

دوره 18، شماره 68، تابستان 1394، صفحه 103-138

حسن عالی‌پور؛ مژده بستان