نویسنده = شاکری، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران

دوره 21، شماره 80، تابستان 1397، صفحه 101-134

محمد جعفری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی