نویسنده = احمدی‏ نژاد، مریم
1. دکترین صلاحدید و منافع ملی دولت‏های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

دوره 19، شماره 71، بهار 1395، صفحه 93-118

مریم احمدی‏ نژاد؛ یاسر امین الرعایا