نویسنده = حسینی فائق، سید محمدمهدی
1. بنیادگرایی یهودی و جایگاه آن در ساختار سیاسی اسرائیل

دوره 19، شماره 71، بهار 1395، صفحه 119-142

ابوالفضل شکوری؛ سید محمدمهدی حسینی فائق