نویسنده = گرجی ازندریانی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی

دوره 19، شماره 74، زمستان 1395، صفحه 63-88

سید عبادالله جهان بین؛ علی اکبر گرجی ازندریانی