نویسنده = نصری، قدیر نصری
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‏های تهدید نرم؛ مرور چند تجربه

دوره 12، شماره 45، پاییز 1388، صفحه 165-189

قدیر نصری نصری