نویسنده = ‏کِر، پائولین
1. امنیت انسانی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1387، صفحه 601-626

پائولین ‏کِر