نویسنده = هرتسیگ، ادموند
1. منطقه‌گرایی، ایران و آسیای مرکزی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1383، صفحه 501-523

ادموند هرتسیگ؛ محمدعلی قاسمی