نویسنده = جی‌. مانکن‌، توماس‌
1. جنگ‌ و فرهنگ‌ در عصر اطلاعات‌

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 463-473

توماس‌ جی‌. مانکن‌